VIGONEZ MARS Pasta k hubení hlodavců

I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.P.A.

Povolení číslo:

PB/PL/2013/0089/A/MR

Datum prvního vydání:

2014.08.28

Verze: 2

 

Bezpečnostní list

Připraveno v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006, v aktuálním znění

 

Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a identifikace firem  

1.1.         Identifikátor produktu

Obchodní název:                   Vigonez MARS Pasta k hubení  hlodavců

Číslo CAS:                              netýká se

Číslo WE:                                               netýká se

Číslo indexu:                          netýká se

Číslo registrace:                     netýká se

 

1.2.         Určení látky nebo směsi a nedoporučené použití

Určení: Deratizační prostředek

Nedoporučené použití: Veškeré jiné použití, než je uvedeno výše.

1.3.         Údaje týkající se dodavatele bezpečnostního listu

             Odpovědný subjekt: I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.P.A.

             Nona Strada 55/57; 35129 Padova, Itálie

             Distributor: VIGONEZ Firma Handlowa Andrzej Jagło

             ul. Kanadyjska 31; 32-087 Zielonki

             tel. + 48 12 429-40-91; fax. +48 12 653-13-01

             www.vigonez.comend_of_the_skype_highlighting

e-mail subjektu odpovědného za bezpečnostní list: vigonez@vigonez.com

1.4.      Nouzové telefonní číslo

Nouzové telefonní číslo v Polsku:

Gdaňsk - (058) 349-28-31; I Klinika Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć Akademii Medycznej;
                   80-211 Gdańsk Wrzeszcz, ul. Dębinki 7;

Krakov - (0-12) 411-99-99; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wojewódzki Szpital

                   Specjalistyczny im. L. Rydygiera, Klinika Toksykologii ; 31-826 Kraków, oś. Złotej Jesieni 1;

Poznaň - (0-61) 847-69-46 ; Oddział Toksykologii przy Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy ; 60-852 Poznań,
                               ul. Poznańska 55 A;

Varšava - (0-22) 619-66-54 ; Szpital Praski, Ośrodek Ostrych Zatruć, III oddział Chorób Wewnętrznych ;
                                  03-401 Warszawa, Al. Solidarności 67

Telefonní linka je v provozu 24 hodin denně.

 

Oddíl 2: Identifikace hrozeb

2.1 Klasifikace látky / směsi

Hrozby vyplývající z fyzikálně-chemických vlastností:

Neklasifikováno

     Hrozby pro člověka:

     Neklasifikováno

     Hrozby pro životní prostředí: 

     Neklasifikováno

2.2 Elementy označení

 

Označení pro typ hrozby:

Žádné.

 

Označení definující podmínky bezpečného použití:

P102 – Chraňte před dětmi.

P270 – Nejezte, nepijte a nekuřte během používání přípravku.

P280 – Používejte ochranné rukavice.

P301 + P310 – V PŘÍPADĚ POLKNUTÍ: Okamžitě kontaktujte odbornou pomoc nebo lékaře.

P501 – Obsah/balení je nutné předat k likvidaci firmě, která má potřebná povolení, v souladu s předpisy daného státu.

  1. 2.       Jiné hrozby

Žádná z látek, která je součástí směsi nesplňuje kritéria PBT nebo v PYB v souladu s přílohou XIII nařízení REACH

.

Oddíl 3. Složení/informace o složkách

 

3.1 Látky

Nevztahuje se.

3.2 Směsi

Název složky

Díl %

Indexní číslo

Číslo CAS/WE

Registrační číslo

Klasifikace podle nařízení 1272/2008

Difenakum

<0,005

607-157-00-X

56073-07-5/ 259-978-4

Registrace v roce 2018

Acute Tox. 1, H300

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Plný text H-vět a R-vět je uveden v oddílu 16 bezpečnostního listu.

Oddíl 4. Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Dýchací cesty: Oběť je zapotřebí dostat ze znečištěného prostředí (při vědomí vyvést, nepřítomného vynést) na čerstvý vzduch, zajistit jí klid a teplo. Pokud je oběť při vědomí usaďte ji v polo-sedící poloze; nepřítomnou oběť položte v poloze na boku, kontrolujte a udržujte průchodnost dýchacích cest. V případě problémů s dýcháním podejte kyslík; v případě, že oběť přestane dýchat udělte umělé dýchání za pomocí resuscitátoru. V případě, že potíže přetrvávají nebo pokud se oběť necítí dobře, zajistěte lékařskou pomoc.

Kontakt s pokožkou: Odstraňte kontaminovaný oděv. Pokožku myjte velkým množstvím vody s mýdlem po dobu nejméně 15. minut. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte lékaře.

Kontakt s očima: Zasažené oči oplachujte pod tekoucí vodou, odstraňte kontaktní čočky (pokud jsou a lze je odstranit) a pokračujte v oplachování kolem 15 minut. Během vyplachování držte oči široce otevřené a hýbejte oční bulvou. POZOR: Nepoužívejte příliš silný proud vody, mohlo by dojít k poškození rohovky. Pokud potíže přetrvávají, zavolejte lékařskou pomoc.

Zažívací trakt: Okamžitě zajistěte lékařskou pomoc. Nepokoušejte se vyvolat zvracení. Předejděte ztrátě přítomnosti oběti. V případě zvracení držte oběť nachýlenou dopředu. Pokud se oběť začne dusit, podávejte kyslík.

4.2 Akutní a opožděné symptomy a účinky expozice

Po požití: bolest břicha, průjem, nevolnost.

Po kontaktu s očima: podráždění, červené oči, slzení

Po kontaktu s pokožkou: zarudnutí, pálení, možné podráždění.

4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Účinná látka difenakum je přímým antikoagulantem krve, interferuje s přirozeným mechanizmem koagulace krve a způsobuje nekontrolovatelné krvácení (vnitřní i vnější). Potlačení koagulace krve začíná po 12-18 hodinách po požití.

Protilátka: vitamin K1, podávaný pod dohledem lékaře. Stanovení protrombinového času a úrovně hemoglobinu by mělo proběhnout nejdříve 18 hodin po požití. Lékařské kontroly jsou nutné, dokud se protrombinový čas nevrátí do normy.

Oddíl 5. Instrukce pro případ požáru

 

5.1 Hasící prostředky

      Vhodná hasiva: rozptýlené vodní proudy, prášky, pěny, oxid uhličitý.

      Nevhodná hasiva: kompaktní proudy vody – riziko rozšíření.

5.2 Zvláštní nebezpečí související s látkou a směsí

      Během požáru mohou být uvolňovány toxické a dráždivé plyny obsahující například oxid uhličitý.

5.3 Informace pro hasiče

      Nádrže vystavené ohni nebo vysoké teplotě schlaďte vodou z bezpečné vzdálenosti a následně bezpečně odstraňte z ohrožené oblasti. Zabraňte úniku odpadních látek po hašení do kanalizace a vody. Postupujte v souladu se procedurami hašení požárů způsobených chemikáliemi. Osoby hasící požár by měli mít příslušné školení, ochranný oděv a dýchací přístroje se samostatným přívodem vzduchu.

Oddíl 6. Postup v případě nechtěného uvolnění do životního prostředí

 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

      Vyhněte se bezprostřednímu kontaktu s unikajícím produktem. Nevdechujte výpary. Vyhněte se znečištění očí a pokožky. Poinformujte okolí o úniku; odsuňte z oblasti všechny osoby, které se neúčastní odstranění poruchy. V případě potřeby sjednejte evakuaci; zavolejte záchranné jednotky, Hasiče a Policii. Osoby, které se podílejí na záchranné akci musí být vybaveny ochranným oděvem a zařízením chránícím dýchací cesty.

6.2 Bezpečnostní opatření související s ochranou životního prostředí

      Nedovolte, aby se produkt dostal do kanalizace, vody nebo hloubky. V případě uvolnění většího množství je zapotřebí informova příslušné orgány.

 

 

6.3 Metody a materiály k zabránění šíření kontaminace a odstranění kontaminace

Pokud je to možné a bezpečné zlikvidujte nebo omezte únik (utěsnit, uzavřít přítok kapaliny, poškozené balení dejte do bezpečnostního balení). Omezte šíření úniku vybudováním náspů. Shromážděné větší množství kapaliny odpumpujte. Malé množství rozlité kapaliny posypte nehořlavým materiálem s dobrými absorpčními vlastnostmi (hlína, písek, vermikulit) a následně umístěte do uzavřené nádoby na odpady. V případě nutnosti využijte pomoc firem, které mají oprávnění pro transport a likvidaci odpadů.

6.4 Odkazy na jiné sekce

      Viz také oddíly 8 a 13 bezpečnostního listu.

Oddíl 7. Manipulace a skladování látek a směsí

7.1 Bezpečnostní opatření pro bezpečné zacházení

Prevence požárů a výbuchů: odstraňte zdroje vznícení – nepoužívejte otevřený oheň, nekuřte, nepoužívejte nářadí, které může být zdrojem jisker. Pracujte v dobře větraných místnostech.

Prevence otravy:

Zajistěte efektivní větrání. Vyhněte se kontaktu látky s kůží a očima, nevdechujte páry, předcházejte koncentraci škodlivých výparů v ovzduší; pracujte v dobře větraných místnostech. Dodržujte základní zásady hygieny: nejezte, nepijte, nekuřte na pracovním stanovišti. Pokaždé po ukončení práce umyjte ruce vodou s mýdle, vyhněte se znečištění oděvu. Znečištěný, nasáklý oděv sundejte, před dalším použitím vyperte. Používejte prostředky individuální ochrany v souladu s informacemi v oddíle 8 bezpečnostního listu. Odložte oděv i ochranné vybavení před vstupem do jídelny / jiné místnosti s podobným účelem. Zajistěte jednoduchá přístup k záchranným prostředkům.

 

7.2 Podmínky bezpečného skladování včetně vzájemných neslučitelností

Přechovávejte pouze v originálních uzavřených i správně označených baleních, v chladné a dobře větrané místnosti. Ne skladujte společně s jídlem a krmivem pro zvěř.

7.3 Konečné pokyny

       Viz. oddíl 1.2. Postupujte podle pokynů na štítku produktu.

Oddíl 8. Kontrola expozice / prostředky individuální ochrany

 

8.1 Kontrolní parametry

Název látky

Číslo CAS

NDS

[mg/m3]

NDSCh

[mg/m3]

TWA

[mg/m3]

STEL

[mg/m3]

Difenakum

259-978-4

-

-

-

-

ü       Nařízení Ministra Práce a Sociální Politiky ze dne 29. listopadu 2002 ve věci nejvyšší přípustné koncentrace a intenzity   zdraví škodlivých faktorů v pracovním prostředí (Sb..2002, č.127,
položka. 1833).

ü       Směrnice Komise 2000/39/WE ze dne 8. června 2000 stanovící první seznam indikativních hraničních hodnot vystavení vnějším vlivům při práci v souvislosti provedením směrnice Rady 98/24/EWG o ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků před chemickými činidly v místě práce (WE 2000, č 39 v aktuálním znění).

Dýchací cesty: Oběť je zapotřebí dostat ze znečištěného prostředí (při vědomí vyvést, nepřítomného vynést) na čerstvý vzduch, zajistit jí klid a teplo. Pokud je oběť při vědomí usaďte ji v polo-sedící poloze; nepřítomnou oběť položte v poloze na boku, kontrolujte a udržujte průchodnost dýchacích cest. V případě problémů s dýcháním podejte kyslík; v případě, že oběť přestane dýchat udělte umělé dýchání za pomocí resuscitátoru. V případě, že potíže přetrvávají nebo pokud se oběť necítí dobře, zajistěte lékařskou pomoc.

Kontakt s pokožkou: Odstraňte kontaminovaný oděv. Pokožku myjte velkým množstvím vody s mýdlem po dobu nejméně 15. minut. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte lékaře.

Kontakt s očima: Zasažené oči oplachujte pod tekoucí vodou, odstraňte kontaktní čočky (pokud jsou a lze je odstranit) a pokračujte v oplachování kolem 15 minut. Během vyplachování držte oči široce otevřené a hýbejte oční bulvou. POZOR: Nepoužívejte příliš silný proud vody, mohlo by dojít k poškození rohovky. Pokud potíže přetrvávají, zavolejte lékařskou pomoc.

Zažívací trakt: Okamžitě zajistěte lékařskou pomoc. Nepokoušejte se vyvolat zvracení. Předejděte ztrátě přítomnosti oběti. V případě zvracení držte oběť nachýlenou dopředu. Pokud se oběť začne dusit, podávejte kyslík.

Dýchací cesty: Oběť je zapotřebí dostat ze znečištěného prostředí (při vědomí vyvést, nepřítomného vynést) na čerstvý vzduch, zajistit jí klid a teplo. Pokud je oběť při vědomí usaďte ji v polo-sedící poloze; nepřítomnou oběť položte v poloze na boku, kontrolujte a udržujte průchodnost dýchacích cest. V případě problémů s dýcháním podejte kyslík; v případě, že oběť přestane dýchat udělte umělé dýchání za pomocí resuscitátoru. V případě, že potíže přetrvávají nebo pokud se oběť necítí dobře, zajistěte lékařskou pomoc.

Kontakt s pokožkou: Odstraňte kontaminovaný oděv. Pokožku myjte velkým množstvím vody s mýdlem po dobu nejméně 15. minut. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte lékaře.

Kontakt s očima: Zasažené oči oplachujte pod tekoucí vodou, odstraňte kontaktní čočky (pokud jsou a lze je odstranit) a pokračujte v oplachování kolem 15 minut. Během vyplachování držte oči široce otevřené a hýbejte oční bulvou. POZOR: Nepoužívejte příliš silný proud vody, mohlo by dojít k poškození rohovky. Pokud potíže přetrvávají, zavolejte lékařskou pomoc.

Zažívací trakt: Okamžitě zajistěte lékařskou pomoc. Nepokoušejte se vyvolat zvracení. Předejděte ztrátě přítomnosti oběti. V případě zvracení držte oběť nachýlenou dopředu. Pokud se oběť začne dusit, podávejte kyslík.

Dýchací cesty: Oběť je zapotřebí dostat ze znečištěného prostředí (při vědomí vyvést, nepřítomného vynést) na čerstvý vzduch, zajistit jí klid a teplo. Pokud je oběť při vědomí usaďte ji v polo-sedící poloze; nepřítomnou oběť položte v poloze na boku, kontrolujte a udržujte průchodnost dýchacích cest. V případě problémů s dýcháním podejte kyslík; v případě, že oběť přestane dýchat udělte umělé dýchání za pomocí resuscitátoru. V případě, že potíže přetrvávají nebo pokud se oběť necítí dobře, zajistěte lékařskou pomoc.

Kontakt s pokožkou: Odstraňte kontaminovaný oděv. Pokožku myjte velkým množstvím vody s mýdlem po dobu nejméně 15. minut. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte lékaře.

Kontakt s očima: Zasažené oči oplachujte pod tekoucí vodou, odstraňte kontaktní čočky (pokud jsou a lze je odstranit) a pokračujte v oplachování kolem 15 minut. Během vyplachování držte oči široce otevřené a hýbejte oční bulvou. POZOR: Nepoužívejte příliš silný proud vody, mohlo by dojít k poškození rohovky. Pokud potíže přetrvávají, zavolejte lékařskou pomoc.

Zažívací trakt: Okamžitě zajistěte lékařskou pomoc. Nepokoušejte se vyvolat zvracení. Předejděte ztrátě přítomnosti oběti. V případě zvracení držte oběť nachýlenou dopředu. Pokud se oběť začne dusit, podávejte kyslík.

Dýchací cesty: Oběť je zapotřebí dostat ze znečištěného prostředí (při vědomí vyvést, nepřítomného vynést) na čerstvý vzduch, zajistit jí klid a teplo. Pokud je oběť při vědomí usaďte ji v polo-sedící poloze; nepřítomnou oběť položte v poloze na boku, kontrolujte a udržujte průchodnost dýchacích cest. V případě problémů s dýcháním podejte kyslík; v případě, že oběť přestane dýchat udělte umělé dýchání za pomocí resuscitátoru. V případě, že potíže přetrvávají nebo pokud se oběť necítí dobře, zajistěte lékařskou pomoc.

Kontakt s pokožkou: Odstraňte kontaminovaný oděv. Pokožku myjte velkým množstvím vody s mýdlem po dobu nejméně 15. minut. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte lékaře.

Kontakt s očima: Zasažené oči oplachujte pod tekoucí vodou, odstraňte kontaktní čočky (pokud jsou a lze je odstranit) a pokračujte v oplachování kolem 15 minut. Během vyplachování držte oči široce otevřené a hýbejte oční bulvou. POZOR: Nepoužívejte příliš silný proud vody, mohlo by dojít k poškození rohovky. Pokud potíže přetrvávají, zavolejte lékařskou pomoc.

Zažívací trakt: Okamžitě zajistěte lékařskou pomoc. Nepokoušejte se vyvolat zvracení. Předejděte ztrátě přítomnosti oběti. V případě zvracení držte oběť nachýlenou dopředu. Pokud se oběť začne dusit, podávejte kyslík.

Dýchací cesty: Oběť je zapotřebí dostat ze znečištěného prostředí (při vědomí vyvést, nepřítomného vynést) na čerstvý vzduch, zajistit jí klid a teplo. Pokud je oběť při vědomí usaďte ji v polo-sedící poloze; nepřítomnou oběť položte v poloze na boku, kontrolujte a udržujte průchodnost dýchacích cest. V případě problémů s dýcháním podejte kyslík; v případě, že oběť přestane dýchat udělte umělé dýchání za pomocí resuscitátoru. V případě, že potíže přetrvávají nebo pokud se oběť necítí dobře, zajistěte lékařskou pomoc.

Kontakt s pokožkou: Odstraňte kontaminovaný oděv. Pokožku myjte velkým množstvím vody s mýdlem po dobu nejméně 15. minut. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte lékaře.

Kontakt s očima: Zasažené oči oplachujte pod tekoucí vodou, odstraňte kontaktní čočky (pokud jsou a lze je odstranit) a pokračujte v oplachování kolem 15 minut. Během vyplachování držte oči široce otevřené a hýbejte oční bulvou. POZOR: Nepoužívejte příliš silný proud vody, mohlo by dojít k poškození rohovky. Pokud potíže přetrvávají, zavolejte lékařskou pomoc.

Zažívací trakt: Okamžitě zajistěte lékařskou pomoc. Nepokoušejte se vyvolat zvracení. Předejděte ztrátě přítomnosti oběti. V případě zvracení držte oběť nachýlenou dopředu. Pokud se oběť začne dusit, podávejte kyslík.

Dýchací cesty: Oběť je zapotřebí dostat ze znečištěného prostředí (při vědomí vyvést, nepřítomného vynést) na čerstvý vzduch, zajistit jí klid a teplo. Pokud je oběť při vědomí usaďte ji v polo-sedící poloze; nepřítomnou oběť položte v poloze na boku, kontrolujte a udržujte průchodnost dýchacích cest. V případě problémů s dýcháním podejte kyslík; v případě, že oběť přestane dýchat udělte umělé dýchání za pomocí resuscitátoru. V případě, že potíže přetrvávají nebo pokud se oběť necítí dobře, zajistěte lékařskou pomoc.

Kontakt s pokožkou: Odstraňte kontaminovaný oděv. Pokožku myjte velkým množstvím vody s mýdlem po dobu nejméně 15. minut. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte lékaře.

Kontakt s očima: Zasažené oči oplachujte pod tekoucí vodou, odstraňte kontaktní čočky (pokud jsou a lze je odstranit) a pokračujte v oplachování kolem 15 minut. Během vyplachování držte oči široce otevřené a hýbejte oční bulvou. POZOR: Nepoužívejte příliš silný proud vody, mohlo by dojít k poškození rohovky. Pokud potíže přetrvávají, zavolejte lékařskou pomoc.

Zažívací trakt: Okamžitě zajistěte lékařskou pomoc. Nepokoušejte se vyvolat zvracení. Předejděte ztrátě přítomnosti oběti. V případě zvracení držte oběť nachýlenou dopředu. Pokud se oběť začne dusit, podávejte kyslík.

Dýchací cesty: Oběť je zapotřebí dostat ze znečištěného prostředí (při vědomí vyvést, nepřítomného vynést) na čerstvý vzduch, zajistit jí klid a teplo. Pokud je oběť při vědomí usaďte ji v polo-sedící poloze; nepřítomnou oběť položte v poloze na boku, kontrolujte a udržujte průchodnost dýchacích cest. V případě problémů s dýcháním podejte kyslík; v případě, že oběť přestane dýchat udělte umělé dýchání za pomocí resuscitátoru. V případě, že potíže přetrvávají nebo pokud se oběť necítí dobře, zajistěte lékařskou pomoc.

Kontakt s pokožkou: Odstraňte kontaminovaný oděv. Pokožku myjte velkým množstvím vody s mýdlem po dobu nejméně 15. minut. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte lékaře.

Kontakt s očima: Zasažené oči oplachujte pod tekoucí vodou, odstraňte kontaktní čočky (pokud jsou a lze je odstranit) a pokračujte v oplachování kolem 15 minut. Během vyplachování držte oči široce otevřené a hýbejte oční bulvou. POZOR: Nepoužívejte příliš silný proud vody, mohlo by dojít k poškození rohovky. Pokud potíže přetrvávají, zavolejte lékařskou pomoc.

Zažívací trakt: Okamžitě zajistěte lékařskou pomoc. Nepokoušejte se vyvolat zvracení. Předejděte ztrátě přítomnosti oběti. V případě zvracení držte oběť nachýlenou dopředu. Pokud se oběť začne dusit, podávejte kyslík.

Dýchací cesty: Oběť je zapotřebí dostat ze znečištěného prostředí (při vědomí vyvést, nepřítomného vynést) na čerstvý vzduch, zajistit jí klid a teplo. Pokud je oběť při vědomí usaďte ji v polo-sedící poloze; nepřítomnou oběť položte v poloze na boku, kontrolujte a udržujte průchodnost dýchacích cest. V případě problémů s dýcháním podejte kyslík; v případě, že oběť přestane dýchat udělte umělé dýchání za pomocí resuscitátoru. V případě, že potíže přetrvávají nebo pokud se oběť necítí dobře, zajistěte lékařskou pomoc.

Kontakt s pokožkou: Odstraňte kontaminovaný oděv. Pokožku myjte velkým množstvím vody s mýdlem po dobu nejméně 15. minut. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte lékaře.

Kontakt s očima: Zasažené oči oplachujte pod tekoucí vodou, odstraňte kontaktní čočky (pokud jsou a lze je odstranit) a pokračujte v oplachování kolem 15 minut. Během vyplachování držte oči široce otevřené a hýbejte oční bulvou. POZOR: Nepoužívejte příliš silný proud vody, mohlo by dojít k poškození rohovky. Pokud potíže přetrvávají, zavolejte lékařskou pomoc.

Zažívací trakt: Okamžitě zajistěte lékařskou pomoc. Nepokoušejte se vyvolat zvracení. Předejděte ztrátě přítomnosti oběti. V případě zvracení držte oběť nachýlenou dopředu. Pokud se oběť začne dusit, podávejte kyslík.

Dýchací cesty: Oběť je zapotřebí dostat ze znečištěného prostředí (při vědomí vyvést, nepřítomného vynést) na čerstvý vzduch, zajistit jí klid a teplo. Pokud je oběť při vědomí usaďte ji v polo-sedící poloze; nepřítomnou oběť položte v poloze na boku, kontrolujte a udržujte průchodnost dýchacích cest. V případě problémů s dýcháním podejte kyslík; v případě, že oběť přestane dýchat udělte umělé dýchání za pomocí resuscitátoru. V případě, že potíže přetrvávají nebo pokud se oběť necítí dobře, zajistěte lékařskou pomoc.

Kontakt s pokožkou: Odstraňte kontaminovaný oděv. Pokožku myjte velkým množstvím vody s mýdlem po dobu nejméně 15. minut. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte lékaře.

Kontakt s očima: Zasažené oči oplachujte pod tekoucí vodou, odstraňte kontaktní čočky (pokud jsou a lze je odstranit) a pokračujte v oplachování kolem 15 minut. Během vyplachování držte oči široce otevřené a hýbejte oční bulvou. POZOR: Nepoužívejte příliš silný proud vody, mohlo by dojít k poškození rohovky. Pokud potíže přetrvávají, zavolejte lékařskou pomoc.

Zažívací trakt: Okamžitě zajistěte lékařskou pomoc. Nepokoušejte se vyvolat zvracení. Předejděte ztrátě přítomnosti oběti. V případě zvracení držte oběť nachýlenou dopředu. Pokud se oběť začne dusit, podávejte kyslík.

Dýchací cesty: Oběť je zapotřebí dostat ze znečištěného prostředí (při vědomí vyvést, nepřítomného vynést) na čerstvý vzduch, zajistit jí klid a teplo. Pokud je oběť při vědomí usaďte ji v polo-sedící poloze; nepřítomnou oběť položte v poloze na boku, kontrolujte a udržujte průchodnost dýchacích cest. V případě problémů s dýcháním podejte kyslík; v případě, že oběť přestane dýchat udělte umělé dýchání za pomocí resuscitátoru. V případě, že potíže přetrvávají nebo pokud se oběť necítí dobře, zajistěte lékařskou pomoc.

Kontakt s pokožkou: Odstraňte kontaminovaný oděv. Pokožku myjte velkým množstvím vody s mýdlem po dobu nejméně 15. minut. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte lékaře.

Kontakt s očima: Zasažené oči oplachujte pod tekoucí vodou, odstraňte kontaktní čočky (pokud jsou a lze je odstranit) a pokračujte v oplachování kolem 15 minut. Během vyplachování držte oči široce otevřené a hýbejte oční bulvou. POZOR: Nepoužívejte příliš silný proud vody, mohlo by dojít k poškození rohovky. Pokud potíže přetrvávají, zavolejte lékařskou pomoc.

Zažívací trakt: Okamžitě zajistěte lékařskou pomoc. Nepokoušejte se vyvolat zvracení. Předejděte ztrátě přítomnosti oběti. V případě zvracení držte oběť nachýlenou dopředu. Pokud se oběť začne dusit, podávejte kyslík.

Hodnoty DNEL a PNEC:

Difenakum:

Žádné údaje

Informace o postupech pro sledování obsahu nebezpečných složek ve vzduchu:

ü       Nařízení Ministra Zdravotnictví ze dne 2. února 2021 ve věci testů a měření škodlivých faktorů v pracovním prostředí (Sb. 2011, č. 33, položka. 166);

ü       PN-ISO 4225:1999 Kvalita ovzduší. Obecné otázky. Terminologie.

ü       PN-EN 14042:2010 Ovzduší na pracovištích. Průvodce používáním metod na hodnocení vystavení chemickým a biologickým faktorům.

 

V případě, že je koncentrace látky na pracovním stanovišti určená a známá, je zapotřebí výběr ochranných prvků přizpůsobit koncentraci, času vystavení a také činnostem, které pracovník vykonává. V nouzové situaci, kdy koncentrace látky na pracovním stanovišti není známá, je zapotřebí použití ochranných prvků nejvyšší doporučené ochranné třídy.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby používané ochranné prvky, pracovní oděvy měli ochranné i užitkové vlastnosti. Musí také zajistit praní, údržbu a dekontaminaci.

Doporučená počáteční a periodická zdravotní prohlídka zaměstnanců by měla být prováděna v souladu s:

ü     Nařízením Ministra Zdravotnictví a Sociální Politiky ze dne 30 května 1996 o provádění lékařských prohlídek pracovníků, rozsahu preventivní péče o pracovníka a také lékařských rozsudcích vystavených pro účely uvedené v zákoníku práce (Sb. 1996, č. 69, položka 332, konsolidované znění).

Dýchací cesty: Oběť je zapotřebí dostat ze znečištěného prostředí (při vědomí vyvést, nepřítomného vynést) na čerstvý vzduch, zajistit jí klid a teplo. Pokud je oběť při vědomí usaďte ji v polo-sedící poloze; nepřítomnou oběť položte v poloze na boku, kontrolujte a udržujte průchodnost dýchacích cest. V případě problémů s dýcháním podejte kyslík; v případě, že oběť přestane dýchat udělte umělé dýchání za pomocí resuscitátoru. V případě, že potíže přetrvávají nebo pokud se oběť necítí dobře, zajistěte lékařskou pomoc.

Kontakt s pokožkou: Odstraňte kontaminovaný oděv. Pokožku myjte velkým množstvím vody s mýdlem po dobu nejméně 15. minut. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte lékaře.

Kontakt s očima: Zasažené oči oplachujte pod tekoucí vodou, odstraňte kontaktní čočky (pokud jsou a lze je odstranit) a pokračujte v oplachování kolem 15 minut. Během vyplachování držte oči široce otevřené a hýbejte oční bulvou. POZOR: Nepoužívejte příliš silný proud vody, mohlo by dojít k poškození rohovky. Pokud potíže přetrvávají, zavolejte lékařskou pomoc.

Zažívací trakt: Okamžitě zajistěte lékařskou pomoc. Nepokoušejte se vyvolat zvracení. Předejděte ztrátě přítomnosti oběti. V případě zvracení držte oběť nachýlenou dopředu. Pokud se oběť začne dusit, podávejte kyslík.

8.2 Kontrola expozice

        Používané ochranné prvky by měli splňovat požadavky:

ü       Nařízení Ministra Hospodářství ze dne 21 prosince 2005 týkající se základních požadavků na osobní ochranné prostředky (Sb. 2005, ć 259, položka 2173).

 

        Vhodné technické kontrolní opatření:

        Pro udržení koncentrace škodlivého činidla ve vzduchu pod stanovenými koncentračními limity je doporučena všeobecná ventilace a / nebo lokální odsávání. Preferované je lokální odsávání, protože umožňuje kontrolu emisí u zdroje a předchází šíření do celé pracovní oblasti.

Individuální ochranná opatření, osobní ochranné prostředky:

        Ochrana očí nebo obličeje: Utěsněné ochranné brýle.  Doporučené vybavení pracoviště s vodní sprchou k opláchnutí očí.

Ochrana pokožky: Noste ochranné rukavice z nitrilu, tloušťka 0,4mm, čas průniku>480 minut (dle PN-EN 374-3). Doporučuje se rukavice pravidelně měnit a jejich okamžitá výměna v případě poškození nebo změny vzhledu (barvy, elasticity, tvaru). Noste také ochranný oděv, který se skládá z pracovní blůzy zapnuté ke krku a zapnutými manžetami, kalhot natažených na boty a ochranné obuvi s protiskluzovou podrážkou.

ü       PN-EN 374-1 Rukavice poskytující ochranu před chemickými látkami a mikroorganizmy. Terminologie a požadavky.

       Ochrana dýchacích cest: V normálních podmínkách, při dostačující ventilaci není zapotřebí. V případě práce v omezeném prostoru / nedostatku kyslíku ve vzduchu / vysoké nekontrolované emisi / ve všech případech kdy maska neposkytuje dostatečnou ochranu, použijte dýchací přístroj se samostatný přísunem vzduchu.

ü       PN-EN 14387+A1:2010 Ochranná výbava dýchacího systému. Absorbér (y) a filtr (y). Požadavky, testy, značení.

       Tepelná nebezpečí: Nevztahuje se.

     Kontrola expozice životního prostředí:

     Zabraňte tomu, aby se směs dostala do půdy, odpadních vod, vodních toků.

       

Oddíl 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

a)      Vzhled                                                                                                                                 pasta v modrých sáčcích

b)      Zápach                                                                                                                               charakteristický 

c)       Prahová hodnota zápachu                                                                                                            žádné údaje

d)      pH                                                                                                                                       žádné údaje

e)       Bod tání / mrazu                                                                                                                             žádné údaje

f)       Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu                                                                   žádné údaje

g)       Bod vzplanutí                                                                                                                   žádné údaje

h)      Rychlost odpařování                                                                                                       žádné údaje

i)        Hořlavost (pevná látka, plyn)                                                                                        nevztahuje se

j)        Horní / spodní hranice hořlavosti nebo horní / dolní mez výbušnosti                   žádné údaje

k)      Tlak par                                                                                                                                             žádné údaje

l)        Hustota par                                                                                                                       žádné údaje

m)    Hustota                                                                                                                               žádné údaje

n)      Rozpustnost ve vodě                                                                                                       žádné údaje

  • o)      Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda                                                                  žádné údaje

p)      Teplota samovznícení                                                                                                    výrobek není náchylný k samovznícení

q)      Teplota rozkladu                                                                                                                              žádné údaje

r)        Viskozita                                                                                                                            žádné údaje

s)       Výbušné vlastnosti                                                                                                           výrobek není výbušný     

t)        Oxidační vlastnosti                                                                                                          výrobek není oxidující

u)      Index lomu světla                                                                                                            žádné údaje

v)      Molekulová hmotnost                                                                                                     žádné údaje

w)     Fyzikální stav při +20 ° C                                                                                               pasta

9.2 Jiné informace

      Žádné údaje

Oddíl 10. Stabilita a reaktivita

 

10.1 Reaktivita

        Směs se rozkládá v přítomnosti silných kyselin.

10.2 Chemická stabilita

        V normálních tepelných a tlakových podmínkách, při dodržování doporučení týkajících se používání a skladování, je produkt stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

        Žádná data o nebezpečných reakcích.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

        Vysoká teplota.

10.5 Neslučitelné materiály

         Silné kyseliny, zásadité materiály, silné oxidanty.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

        Žádná data

Oddíl 11. Toxikologické údaje

 

11.1 Informace o toxikologických účincích

a) akutní toxicita

                Na základě dostupných dat není směs klasifikována

b) popálení / podráždění pokožky;

Na základě dostupných dat není směs klasifikována.

c) vážné poškození očí / podráždění očí;

Na základě dostupných dat není směs klasifikována.

d) alergická reakce dýchacích cest / kůže;

Na základě dostupných dat není směs klasifikována.

e) Mutagenní účinek na reprodukční buňky;

Na základě dostupných dat není směs klasifikována.

f) rakovinotvorný;

Na základě dostupných dat není směs klasifikována.

g) škodlivý vliv na reprodukci;

Na základě dostupných dat není směs klasifikována.

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

Na základě dostupných dat není směs klasifikována.

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

Na základě dostupných dat není směs klasifikována.

j) nebezpečnost při vdechnutí.

Na základě dostupných dat není směs klasifikována.

Oddíl 12. Ekologické údaje

 

12.1 Toxicita

        Difenakum:

        LC50 (akutní toxicita pro ryby, Pstruh duhový)                                                0,1 mg/L/96 h

12.2 Perzistence a rozložitelnost

        Difenakum:

        Žádné údaje.

12.3 Schopno bioakumulace

        Difenakum:

        Žádné údaje.              

12.4 Mobilita v půdě

        Difenakum:

        Žádné údaje.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

        Žádní ze složek směsi nesplňuje kritéria PBT ani vPvB v souladu s přílohou XIII.

12.6 Jiné nežádoucí účinky

        Žádné údaje.

Oddíl 13. Zacházení s odpady¨

 

13.1 Metody zneškodňování odpadů

Rozvažte možnost využití produktu. Malé množství produktu můžete skladovat společně s komunálním odpadem. Obnova nebo likvidace odpadního produktu by měla být prováděna autorizovanými jednotkami, v souladu s příslušnými předpisy.

Recyklovat je možné pouze úplně prázdná balení. S balením, které nelze vyčistit zacházejte jako s produktem.

ü       Zákon ze dne 14. prosince 2012 o odpadech (konsolidované znění, Sb.2013, č. 0, položka. 21).

ü       Zákon ze dne 13 června 2013 o zacházení s obaly a obalovými odpady (konsolidované znění, Sb..2013, č 0, položka 888).

ü       Nařízení Ministra Životního prostředí ze dne 9 prosince 2014 o katalogu odpadů (Sb 2014 položka 1923).

Oddíl 14. Informace o transportu

14.1 Číslo UN

       Nevztahuje se.

14.2 Správný převozní název UN

        Nevztahuje s.

14.3 Třída nebezpečnosti pro přepravu    

        Nevztahuje se.

14.4 Třída balení

         Nevztahuje se.

14.5 Nebezpečné pro životní prostředí

        Nevztahuje se.

14.6 Zvláštní opatření pro uživatele

        Žádná data.

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC

         Žádná data.

Oddíl 15: Informace týkající se právních předpisů

15.1 Bezpečnostní, zdravotní a environmentální předpisy specifické pro látku nebo směs

ü          Nařízení (ES) č. 1907/2006 Evropského Parlamentu a Evropské Rady ze dne 18. prosince 2006 o registraci, posuzování, udělování povolení a příslušných omezení chemických látek (REACH) a vytvoření Evropské Agentury pro chemické látky, které mění směrnici 1999/45/ES a také ruší nařízení rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94 a také směrnice Rady 76/769/EHS a směrnice Komise 91/155/EWG, 93/67/EHS a 2000/21ES (korekce Sb. L133 z 29.05.2007 v aktuálním znění).

ü          Nařízení komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010 měnící nařízení (ES) č 1907/2006 Evropského Parlamentu a Evropské Rady ze dne 18 prosince 2006 o registraci, posuzování, udělování povolení a příslušných omezení chemických látek (REACH) (Sb. L 133 z 31.05.2010).

ü          Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, značení a balení chemických látek a směsí, které mění a ruší směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES a mění nařízení (ES) č. 1907/2006 (Sb. EU L č. 353 z 31.12.2008 v aktuálním znění)

ü          Nařízení Ministra zdravotnictví ze dne 10. srpna 2012 o kritériích a způsobu klasifikace chemických látek a směsí (konsolidované znění Sb. 2012 položka 1018).

ü          Zákon ze dne 25. února o chemických látkách a směsích (konsolidované znění Sb. 2011, č. 63, položka 322).

ü          Zákon ze dne 27.04.2001 Zákon o ochraně životního prostředí (konsolidované znění Sb. 2001, č. 62, položka 627).

ü          Zákon ze dne 11. května 2001 o povinnostech podnikatelů při zacházení s některými odpady a také o poplatku za produkt a poplatku za vklad (konsolidované znění Sb.2001, č. 63, položka 639).

ü          Nařízení Ministra Životního Prostředí ze dne 24. července 2006 o podmínkách, které je zapotřebí splnit při odvádění odpadů do vody nebo země, a také o chemických látkách zvlášť škodlivých pro vodní prostředí (Sb.2006, č 137, položka 984 v aktuálním znění).

ü          Nařízení Ministra Životního Prostředí ze dne 24. srpna 2012 ve věci některých úrovní chemických látek v ovzduší (Sb.2012, položka 1031).

ü          Nařízení Ministra Životního Prostředí ze dne 26. srpna 2010 ve věci referenčních hodnot některých úrovní chemických látek v ovzduší (Sb.2010, položka 87).

ü          Nařízení Ministra zdravotnictví ze dne 30. prosince 2004 ve věci bezpečnosti a hygieny práce a přítomnosti chemických látek na pracovišti (konsolidované znění, Sb.2005, č. 11, položka 86 v aktuálním znění).

ü          Nařízení Ministra Práce a Sociální Politiky ze dne 26. září 1997 ve věci obecných předpisů týkajících se bezpečnosti a hygieny práce (konsolidované znění, Sb.2003, č.169, položka 1650).

ü          Zákon ze dne 19. srpna 2011 o převozu nebezpečného zboží (konsolidované znění, Sb.2011, č. 227, položka 1367).

ü          Zákon ze dne 24. srpna 1991 o protipožární ochraně (konsolidované znění, Sb.1991, č. 81, položka 351).

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

        Výrobce směsi nevytvořil pro danou směs hodnocení chemické bezpečnosti.

 

Oddíl 16. Jiné informace

 

Bezpečnostní list byl vyhotoven na základě informací, které obsahuje bezpečnostní list chemické látky dodávaný producentem, a na základě aktuálních.

Klasifikace směsi byla provedena na základě výpočtů.

Jiné zdroje údajů:

IUCLID Data Bank (European Commision – European Chemicals Bureau).

ESIS – European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Informace obsažené v bezpečnostním listu jsou určeny k popisu výrobku pouze z hlediska bezpečnostních požadavků. Uživatel je odpovědný za vytvoření podmínek bezpečného používání výrobku a přebírá odpovědnost za následky nesprávného používání tohoto výrobku.

Informace v tomto bezpečnostním listu se týkají pouze tohoto produktu a nemusí být platné nebo postačující pro použití tohoto produktu v kombinaci s jinými materiály nebo při jiném využití.

      

Osoba užívající výrobek je povinna dodržovat všechny platné normy a předpisy a rovněž nese odpovědnost vyplývající z nesprávného použití informací obsažených v bezpečnostním listu nebo nesprávného použití výrobku.

Další informace důležité pro ochranu zdraví a životního prostředí:

Zaměstnavatel je povinen informovat všechny zaměstnance, kteří mají kontakt s tímto produktem, o nebezpečí a ochranných prostředcích uvedených v tomto bezpečnostním listu.

Osoby účastnící se obchodu s nebezpečnými směsmi by měly být vyškoleny v oblasti zacházení, bezpečnosti a hygieny.

Vysvětlení zkratek uvedených v bezpečnostním listu:

NDS – Nejvyšší přípustná koncentrace

NDSCh – Nejvyšší přípustná momentální koncentrace

NDSP – Nejvyšší přípustná koncentrace, která nemůže být překročena v žádné chvíli

TWA – Nejvyšší přípustná koncentrace v průběhu 8 hodin

STEL – Nejvyšší přípustná koncentrace v průběhu 15 minut

vPvB – (Chemická látka) Velmi perzistentní a velmi bioakumulativní

PBT – (Chemická látka) Trvalá, bioakumulativní a toxické

LD50 – Dávka, při které umírá 50 % pozorovaných zvířat

Acute Tox. – Akutní toxicita

Aquatic Acute – Nebezpečný pro vodní prostředí

Acute Chronic – Nebezpečný pro vodní prostředí

H300 – Polknutí může způsobit smrt.

H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, způsobuje dlouhodobé účinky.

Kontakty:

Tel: +420 728 592 811, +420 602 531 198

Tel: +420 553 624 608

E-mail: ocbhod@vigonez.cz, info@vigonez.cz, vigonez@vigonez.cz