Produkt již není v nabídce Sledovat dostupnost
Vigonez

Určeno pro Profi použití!!!
Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! Více

Kód produktu: 0400 Doprava a platba

OBJEDNÁVKY A DALŠÍ INFO

CHARAKTERISTIKA: PASTA VIGONEZ MARS 50 je připravená k použití návnada proti hlodavcům obsahující aktivní látku proti srážlivosti Difenakum, působící proti myším domácím (Mus musculus), potkanům (Rattusnorvegicus) a krysám domácím (Rattusrattus) už po prvním požití. Přípravek se skládá z „čerstvé pasty“, obzvlášť atraktivní a chutné pro všechny druhy hlodavců uvedené v návodu. Preparát nijak neupozorní ani nevyplaší jiné členy populace hlodavců. PASTA VIGONEZ MARS 50 obsahuje hořkou látku zabraňující případnému požití dětmi. PASTA VIGONEZ MARS 50 se může používat uvnitř budov a v jejich okolí, v soukromých domech, sklepech, garážích, zahradách a v otevřených prostorách.

URČENÍ: Myši domácí (Mus musculus), dospělé a mladé, potkani (Rattusnorvegicus), dospělé i mladé, a krysy domácí (Rattusrattus), dospělé i mladé.

METODA POUŽITÍ: PASTA VIGONEZ MARS 50 je připravená k použití návnada proti hlodavcům. Používá se v odolných vůči manipulaci a vhodně označených nástrahových stanicích, dostupných na trhu, které chrání návnadu před nepřízní počasí, před požití zvířaty a ptáky, které nejsou určené k vyhubení a brání v jejich úniku do životního prostředí.

ZPŮSOB POUŽITÍ: Než začnete přípravek používat, přečtěte si o něm dostupné informace a také veškeré informace poskytnuté v místě prodeje. Před umístěním návnad území prozkoumejte a identifikujte druhy hlodavců, jejich aktivní místa a určete rozsah zamoření. Je nutné odstranit snadno dostupné potraviny pro hlodavce (rozsypané zrní, potravinářský odpad). Není vhodné čistit plochy určené k deratizaci těsně před aplikací návnad, jelikož to hlodavce vyleká a znesnadní požití návnad. Výrobek by měl být použit pouze jako součást systému IPM (Integrated Pest Management) – „systém sloučené práce s chorobami a škůdci“, do kterého mimo jiné patří i hygienická opatření a pokud možno fyzikální metody regulace populace škůdců.Pokud chcete zvětšit konzumaci produktu škůdci a snížit pravděpodobnost opětovného nárůstu hlodavčí populace, zvažte některá preventivní opatření (ucpaní děr, odstranění potenciálních pokrmů a vody). Nástrahové stanice je třeba umístit v bezprostředním sousedství místa, kde byla zpozorovaná aktivita hlodavců (např. jejich cestičky, místa vrhů, díry, nory, místa konzumace potravy, atd.). Tam, kde je to možné, nástrahové stanice musí být připevněny k podloží nebo k jiným konstrukcím. Nástrahové stanice musí být označeny následujícím způsobem: „nepřemisťovat a neotvírat“, „obsahuje rodenticid k hubení hlodavců“, „název výrobku a autorizační číslo“, „aktivní složky“ a „v případě nehody kontaktujte lékaře“. V případě použití na veřejných prostranstvích musí být návnada i daný prostor označený s vysvětlením rizika primární a sekundární otravy antikoagulantem a postupem co dělat v případě otravy. Návnada musí být ujištěna tak, aby nešla odtáhnout z nástrahové stanice. Návnady je nutné umístit v místech nepřístupných pro děti, ptáky, domácí zvířata, chovná zvířata a jiná zvířata, která nejsou určená k likvidaci. Nástrahové stanice se nesmí nacházet v blízkosti potravin, nápojů a krmiv pro zvířata, a také příborů, nástrojů, nářadí či povrchů, které přichází s nimi do kontaktu. Během práce s přípravkem noste chemicky odolné gumové rukavice. Během práce s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Po použití výrobku je třeba hned umýt si ruce a bezprostředně ohroženou pokožku. Ošetřované území navštěvujte a kontrolujte podle návodu. Pokud návnada nezabírá, přemístěte ji na jiné místo nebo zkuste jinou návnadu. Pokud je po 35 dnech návnada stále konzumována a počet hlodavců se nesnižuje, zkuste přípravek bez antikoagulantu nebo účinnější přípravek s antikoagulantem. Zvažte i nechemické metody eliminace, např. pasti. Na konci deratizace je nutné odstranit a uschovat zbývající návnady a nástrahové stanice. Návnada ohrožuje životní prostředí.

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ: Uvnitř a kolem budovK hubení populace myši domácí (Mus musculus), použijte 40 g pasty Vigonez Mars 50 na jednu nástrahovou stanici, což se rovná 2 návnadám připravených k použití po 20 g jedna, nebo také 4 návnadám připravených k použití o 10 g jedna.

K hubení potkanů (Rattusnorvegicus) a krys domácích (Rattusrattus): v případě vysokého zamoření použijte 100 g návnady na jednu nástrahovou stanici, což odpovídá 5 připraveným návnadám o 20 g, nebo 10 připraveným návnadám o 10 g. V případě nízkého zamoření použijte 60 g na jednu nástrahovou stanici, což se rovná 3 připraveným návnadám o 20 g, nebo 6 připraveným návnadám o 10 g. V případě trvalého používání návnad používejte 60 až 100 g na jednu nástrahovou stanici, což odpovídá 3 až 5 připraveným návnadám o 20 g, nebo 6 až 10 připraveným návnadám o 10 g. Ke konci deratizace návnady odstraňte. Při trvalém používání návnadkontrolujte nástrahové stanice aspoň jednou za 4 týdny, abyste zabránili selekci odolné populace hlodavců. Používejte a řiďte se návodem. Pokud jsou nástrahové stanice umístěny venku, musí být zakryty a umístěny tak, aby návnadě nebyly vystaveny jiné druhy zvířat. Nepodávejte produkt přímo do nor nebo doupat. Pokud možno informujte okolí a používání rodenticidů. Pokud chcete zvětšit konzumaci produktu škůdci a snížit pravděpodobnost opětovného nárůstu hlodavčí populace, zvažte některá preventivní opatření (ucpaní děr, odstranění potenciálních pokrmů a vody). Abyste snížili riziko sekundární otravy, pravidelně odstraňujte mrtvé hlodavce podle návodu. Nepoužijte produkt jen jednorázově. Trvalé používání návnad je určeno pouze pro místa, kde je velká šance opakovaného zamoření a kde jiné metody hubení nebyly dostatečné. V případě používání návnad trvale posuďte v pravidelných intervalech, zda je nutno návnadu stále používat s ohledem na systém IPM a riziko opětovného zamoření. Pokud umisťujete návnadu blízko povrchových vod (řeky, jezera, rybníky, hráze) nebo systému odvádění vod, ujistěte se, že se návnada nedostane do vody.

Otevřené prostory: K hubení potkanů (Rattusnorvegicus) a krys domácích (Rattusrattus): v případě vysokého zamoření použijte 100 g návnady na jednu nástrahovou stanici, což odpovídá 5 připraveným návnadám o 20 g, nebo 10 připraveným návnadám o 10 g. V případě nízkého zamoření použijte 60 g na jednu nástrahovou stanici, což se rovná 3 připraveným návnadám o 20 g, nebo 6 připraveným návnadám o 10 g. V případě trvalého používání návnad používejte 60 až 100 g na jednu nástrahovou stanici, což odpovídá 3 až 5 připraveným návnadám o 20 g, nebo 6 až 10 připraveným návnadám o 10 g. Ochraňte návnadu před povětrnostními podmínkami. Neumisťujte návnadu na místa náchylná k povodním. Vyměňte návnadu, pokud byla poškozena vodou nebo hlínou. Na konci deratizace návnadu odstraňte. Pro další instrukce se řiďte podle předpisů. Při trvalém používání návnadkontrolujte nástrahové stanice aspoň jednou za 4 týdny, abyste zabránili selekci odolné populace hlodavců. Pokud jsou nástrahové stanice umístěny venku, musí být zakryty a umístěny tak, aby návnadě nebyly vystaveny jiné druhy zvířat. Pokud možno informujte okolí a používání rodenticidů. Pokud chcete zvětšit konzumaci produktu škůdci a snížit pravděpodobnost opětovného nárůstu hlodavčí populace, zvažte některá preventivní opatření (ucpaní děr, odstranění potenciálních pokrmů a vody). Abyste snížili riziko sekundární otravy, pravidelně odstraňujte mrtvé hlodavce podle předpisů. Trvalé používání návnad je určeno pouze pro místa, kde je velká šance opakovaného zamoření a kde jiné metody hubení nebyly dostatečné. V případě používání návnad trvale posuďte v pravidelných intervalech, zda je nutno návnadu stále používat s ohledem na systém IPM a riziko opětovného zamoření. Pokud umisťujete návnadu blízko povrchových vod (řeky, jezera, rybníky, hráze) nebo systému odvádění vod, ujistěte se, že se návnada nedostane do vody.

OPATŘENÍ OMEZUJÍCÍ RIZIKO: Pokud možno, informujte okolí o přítomnosti produktů proti škůdcům. Pokud chcete střídat více produktů, používejte přípravek bez antikoagulantu nebo, pokud možno, účinnější přípravek s antikoagulantem. Neumývejte používané nástrahové stanice vodou mezi použitími. Likvidace mrtvých hlodavců musí probíhat v souladu s platnými předpisy. Ke konci deratizace je třeba vyhodit nespotřebovanou návnadu a balení v souladu s platnými předpisy. Přípravek je třeba přechovávat v chladném, suchém a dobře větraném místě. Nádoba s přípravky musí být uzavřena a chráněná před přímými slunečními paprsky. Uchovávat mimo dosah dětí, ptáků, domácích i hospodářských zvířat.

JINÉ INFORMACE: Rodenticid s antikoagulantem se kvůli svému opožděnému účinku projeví od 4 do 10 dnů od konzumace návnady. Hlodavci můžou být nositeli nemocí. Nedotýkejte se mrtvých hlodavců holýma rukama, k jejich odstranění je třeba použít rukavice nebo nářadí. Výrobek obsahuje hořkou látku a barvivo.

Rizikové prohlášení

H360D              Může poškodit plod v těle matky.

 H373                Může poškodit orgány při dlouhodobém nebo opakovaném vystavení.

Označení definující podmínky bezpečného užití

P102                Chraňte před dětmi.

P202                Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli a neporozuměli všem bezpečnostním opatřením.

P280                Noste ochranné rukavice.

P308+P313       Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501                Obsah/balení je nutné předat k likvidaci firmě, která má potřebná povolení, v souladu s předpisy daného státu.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Balení 1,5kg

Objednávky nad 5kg zasíláme pouze přes Českou poštu nebo DPD.

 

Bezpečnostní list VIGONEZ MARS 50 Pasta

Štítek VIGONEZ MARS 50 Pasta

Určeno pro profi použití