Produkt již není v nabídce
Vigonez

Určeno pro profi použití!!!
Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! Více

Kód produktu: 370 Doprava a platba

OBJEDNÁVKY A DALŠÍ INFO

CHARAKTERISTIKA: PASTA VIGONEZ MARS 50 je připravená k použití návnada proti hlodavcům obsahující aktivní látku proti srážlivosti Difenakum, působící proti myším domácím (Mus musculus), potkanům (Rattusnorvegicus) a krysám domácím (Rattusrattus) už po prvním požití. Přípravek se skládá z „čerstvé pasty“, obzvlášť atraktivní a chutné pro všechny druhy hlodavců uvedené v návodu. Preparát nijak neupozorní ani nevyplaší jiné členy populace hlodavců. PASTA VIGONEZ MARS 50 obsahuje hořkou látku zabraňující případnému požití dětmi. PASTA VIGONEZ MARS 50 se může používat uvnitř budov a v jejich okolí, v soukromých domech, sklepech, garážích, zahradách a v otevřených prostorách.

URČENÍ: Myši domácí (Mus musculus), dospělé a mladé, potkani (Rattusnorvegicus), dospělé i mladé, a krysy domácí (Rattusrattus), dospělé i mladé.

METODA POUŽITÍ: PASTA VIGONEZ MARS 50 je připravená k použití návnada proti hlodavcům. Používá se v odolných vůči manipulaci a vhodně označených nástrahových stanicích, dostupných na trhu, které chrání návnadu před nepřízní počasí, před požití zvířaty a ptáky, které nejsou určené k vyhubení a brání v jejich úniku do životního prostředí.

ZPŮSOB POUŽITÍ: Než začnete přípravek používat, přečtěte si o něm dostupné informace a také veškeré informace poskytnuté v místě prodeje. Před umístěním návnad území prozkoumejte a identifikujte druhy hlodavců, jejich aktivní místa a určete rozsah zamoření. Je nutné odstranit snadno dostupné potraviny pro hlodavce (rozsypané zrní, potravinářský odpad). Není vhodné čistit plochy určené k deratizaci těsně před aplikací návnad, jelikož to hlodavce vyleká a znesnadní požití návnad. Výrobek by měl být použit pouze jako součást systému IPM (Integrated Pest Management) – „systém sloučené práce s chorobami a škůdci“, do kterého mimo jiné patří i hygienická opatření a pokud možno fyzikální metody regulace populace škůdců.Pokud chcete zvětšit konzumaci produktu škůdci a snížit pravděpodobnost opětovného nárůstu hlodavčí populace, zvažte některá preventivní opatření (ucpaní děr, odstranění potenciálních pokrmů a vody). Nástrahové stanice je třeba umístit v bezprostředním sousedství místa, kde byla zpozorovaná aktivita hlodavců (např. jejich cestičky, místa vrhů, díry, nory, místa konzumace potravy, atd.). Tam, kde je to možné, nástrahové stanice musí být připevněny k podloží nebo k jiným konstrukcím. Nástrahové stanice musí být označeny následujícím způsobem: „nepřemisťovat a neotvírat“, „obsahuje rodenticid k hubení hlodavců“, „název výrobku a autorizační číslo“, „aktivní složky“ a „v případě nehody kontaktujte lékaře“. V případě použití na veřejných prostranstvích musí být návnada i daný prostor označený s vysvětlením rizika primární a sekundární otravy antikoagulantem a postupem co dělat v případě otravy. Návnada musí být ujištěna tak, aby nešla odtáhnout z nástrahové stanice. Návnady je nutné umístit v místech nepřístupných pro děti, ptáky, domácí zvířata, chovná zvířata a jiná zvířata, která nejsou určená k likvidaci. Nástrahové stanice se nesmí nacházet v blízkosti potravin, nápojů a krmiv pro zvířata, a také příborů, nástrojů, nářadí či povrchů, které přichází s nimi do kontaktu. Během práce s přípravkem noste chemicky odolné gumové rukavice. Během práce s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Po použití výrobku je třeba hned umýt si ruce a bezprostředně ohroženou pokožku. Ošetřované území navštěvujte a kontrolujte podle návodu. Pokud návnada nezabírá, přemístěte ji na jiné místo nebo zkuste jinou návnadu. Pokud je po 35 dnech návnada stále konzumována a počet hlodavců se nesnižuje, zkuste přípravek bez antikoagulantu nebo účinnější přípravek s antikoagulantem. Zvažte i nechemické metody eliminace, např. pasti. Na konci deratizace je nutné odstranit a uschovat zbývající návnady a nástrahové stanice. Návnada ohrožuje životní prostředí.

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ: Uvnitř a kolem budovK hubení populace myši domácí (Mus musculus), použijte 40 g pasty Vigonez Mars 50 na jednu nástrahovou stanici, což se rovná 2 návnadám připravených k použití po 20 g jedna, nebo také 4 návnadám připravených k použití o 10 g jedna.

K hubení potkanů (Rattusnorvegicus) a krys domácích (Rattusrattus): v případě vysokého zamoření použijte 100 g návnady na jednu nástrahovou stanici, což odpovídá 5 připraveným návnadám o 20 g, nebo 10 připraveným návnadám o 10 g. V případě nízkého zamoření použijte 60 g na jednu nástrahovou stanici, což se rovná 3 připraveným návnadám o 20 g, nebo 6 připraveným návnadám o 10 g. V případě trvalého používání návnad používejte 60 až 100 g na jednu nástrahovou stanici, což odpovídá 3 až 5 připraveným návnadám o 20 g, nebo 6 až 10 připraveným návnadám o 10 g. Ke konci deratizace návnady odstraňte. Při trvalém používání návnadkontrolujte nástrahové stanice aspoň jednou za 4 týdny, abyste zabránili selekci odolné populace hlodavců. Používejte a řiďte se návodem. Pokud jsou nástrahové stanice umístěny venku, musí být zakryty a umístěny tak, aby návnadě nebyly vystaveny jiné druhy zvířat. Nepodávejte produkt přímo do nor nebo doupat. Pokud možno informujte okolí a používání rodenticidů. Pokud chcete zvětšit konzumaci produktu škůdci a snížit pravděpodobnost opětovného nárůstu hlodavčí populace, zvažte některá preventivní opatření (ucpaní děr, odstranění potenciálních pokrmů a vody). Abyste snížili riziko sekundární otravy, pravidelně odstraňujte mrtvé hlodavce podle návodu. Nepoužijte produkt jen jednorázově. Trvalé používání návnad je určeno pouze pro místa, kde je velká šance opakovaného zamoření a kde jiné metody hubení nebyly dostatečné. V případě používání návnad trvale posuďte v pravidelných intervalech, zda je nutno návnadu stále používat s ohledem na systém IPM a riziko opětovného zamoření. Pokud umisťujete návnadu blízko povrchových vod (řeky, jezera, rybníky, hráze) nebo systému odvádění vod, ujistěte se, že se návnada nedostane do vody.

Otevřené prostory: K hubení potkanů (Rattusnorvegicus) a krys domácích (Rattusrattus): v případě vysokého zamoření použijte 100 g návnady na jednu nástrahovou stanici, což odpovídá 5 připraveným návnadám o 20 g, nebo 10 připraveným návnadám o 10 g. V případě nízkého zamoření použijte 60 g na jednu nástrahovou stanici, což se rovná 3 připraveným návnadám o 20 g, nebo 6 připraveným návnadám o 10 g. V případě trvalého používání návnad používejte 60 až 100 g na jednu nástrahovou stanici, což odpovídá 3 až 5 připraveným návnadám o 20 g, nebo 6 až 10 připraveným návnadám o 10 g. Ochraňte návnadu před povětrnostními podmínkami. Neumisťujte návnadu na místa náchylná k povodním. Vyměňte návnadu, pokud byla poškozena vodou nebo hlínou. Na konci deratizace návnadu odstraňte. Pro další instrukce se řiďte podle předpisů. Při trvalém používání návnadkontrolujte nástrahové stanice aspoň jednou za 4 týdny, abyste zabránili selekci odolné populace hlodavců. Pokud jsou nástrahové stanice umístěny venku, musí být zakryty a umístěny tak, aby návnadě nebyly vystaveny jiné druhy zvířat. Pokud možno informujte okolí a používání rodenticidů. Pokud chcete zvětšit konzumaci produktu škůdci a snížit pravděpodobnost opětovného nárůstu hlodavčí populace, zvažte některá preventivní opatření (ucpaní děr, odstranění potenciálních pokrmů a vody). Abyste snížili riziko sekundární otravy, pravidelně odstraňujte mrtvé hlodavce podle předpisů. Trvalé používání návnad je určeno pouze pro místa, kde je velká šance opakovaného zamoření a kde jiné metody hubení nebyly dostatečné. V případě používání návnad trvale posuďte v pravidelných intervalech, zda je nutno návnadu stále používat s ohledem na systém IPM a riziko opětovného zamoření. Pokud umisťujete návnadu blízko povrchových vod (řeky, jezera, rybníky, hráze) nebo systému odvádění vod, ujistěte se, že se návnada nedostane do vody.

OPATŘENÍ OMEZUJÍCÍ RIZIKO: Pokud možno, informujte okolí o přítomnosti produktů proti škůdcům. Pokud chcete střídat více produktů, používejte přípravek bez antikoagulantu nebo, pokud možno, účinnější přípravek s antikoagulantem. Neumývejte používané nástrahové stanice vodou mezi použitími. Likvidace mrtvých hlodavců musí probíhat v souladu s platnými předpisy. Ke konci deratizace je třeba vyhodit nespotřebovanou návnadu a balení v souladu s platnými předpisy. Přípravek je třeba přechovávat v chladném, suchém a dobře větraném místě. Nádoba s přípravky musí být uzavřena a chráněná před přímými slunečními paprsky. Uchovávat mimo dosah dětí, ptáků, domácích i hospodářských zvířat.

JINÉ INFORMACE: Rodenticid s antikoagulantem se kvůli svému opožděnému účinku projeví od 4 do 10 dnů od konzumace návnady. Hlodavci můžou být nositeli nemocí. Nedotýkejte se mrtvých hlodavců holýma rukama, k jejich odstranění je třeba použít rukavice nebo nářadí. Výrobek obsahuje hořkou látku a barvivo.

Rizikové prohlášení

H360D              Může poškodit plod v těle matky.

 H373                Může poškodit orgány při dlouhodobém nebo opakovaném vystavení.

Označení definující podmínky bezpečného užití

P102                Chraňte před dětmi.

P202                Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli a neporozuměli všem bezpečnostním opatřením.

P280                Noste ochranné rukavice.

P308+P313       Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501                Obsah/balení je nutné předat k likvidaci firmě, která má potřebná povolení, v souladu s předpisy daného státu.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Balení 1,5kg, 3kg, 5kg, 10kg, indiduální odběr.

Objednávky nad 5kg zasíláme pouze přes Českou poštu nebo DPD.

 

Bezpečnostní list VIGONEZ MARS 50 Pasta

Štítek VIGONEZ MARS 50 Pasta

Určeno pro profi použití