Lez. hmyz 5 30
Lez. hmyz 5 30
-12%
Produkt již není v nabídce
Vigonez

VIGONEZ NEPTUN K HUBENÍ LEZOUCÍHO HMYZU  Více

Kód produktu: 0802 Doprava a platba

VIGONEZ NEPTUN K HUBENÍ LEZOUCÍHO HMYZU 

Preparát je určen na hubení lezoucího hmyzu (mravenci, švábi, rusi, blechy, štěnice atp.) a jejich larev v hospodářských budovách, uzavřených a otevřených prostorách. Přípravek je bez zápachu a šetrný ke svému okolí. Preparát má okamžitý a dlouhotrvající reziduální efekt, působící na hmyz a jeho larvy. Jelikož je bezbarvý,nezanechává na povrchu skvrny a viditelné usazeniny. 

Přípravek je bezpečný po zředění - neusazuje se v organismu a svými účinky neohrožuje savce a ptáky. Je dostupný jako koncentrát pro rozsáhlejší prostory. 

 

Typ nebezpečnosti: 

Ohrožení pramenící z fyzikálních a chemických vlastností: 

Nejsou klasifikovány. 

Ohrožení pro člověka: 

Acute Tox. 4, H332 Zdraví škodlivý při vdechování. 

Acute Tox. 4, H302 Zdraví škodlivý při požití. 

STOT SE 3, H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

Ohrožení pro životní prostředí: 

Aquatic Acute 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, akutní nebezpečí, kategorie 1 

H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy. 

Aquatic Chronic 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, chronické nebezpečí kategorie 1

H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Balení koncentrátu: 5ml, určeno pro ošetření cca 25m2 plochy

Ředění: 5ml na 1l vody

Určeno pro profi použití

 

BEZPEČNOSTNÍ LIST VIGONEZ NEPTUNE Koncentrát k hubení lezoucího hmyzu 

ŠTÍTEK VIGONEZ NEPTUNE Koncentrat k hubení lezoucího hmyzu