109 Kč

Skladem
ks
Vigonez

VIGONEZ NEPTUN SPREJ K HUBENÍ LÉTAJÍCÍHO HMYZU Více

Kód produktu: 0901 Doprava a platba

VIGONEZ NEPTUN SPREJ K HUBENÍ LÉTAJÍCÍHO HMYZU

Přípravek je určen k hubení létajícího hmyzu (komáři, mouchy, muchničky, noční motýli atp.) a jejich larev v hospodářských budovách, uzavřených a otevřených prostorách. 

Preparát má okamžitý a dlouhotrvající reziduální efekt působící na hmyz a jeho larvy, které zcela vyhubí. 

Sprej je určen pro menší plochy. 

Vlastnosti: 

* Preparát má okamžitý a dlouhotrvající reziduální efekt, působící na hmyz a jeho larvy. 

* Je bezpečný po zředění - neusazuje se v organismu a svými účinky neohrožuje savce a ptáky. 

* Je bez zápachu a šetrný ke svému okolí. 

* Jelikož je bezbarvý, nezanechává skvrny a viditelné usazeniny.  

 

Typ nebezpečnosti:

Ohrožení vyplývající z fyzicko chemických vlastností:

Aerosol 1 – Aerosolový výrobek, extrémně hořlavý, kategorie ohrožení 1

H222 – Extrémně hořlavý aerosol.

H229 – Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Ohrožení pro člověka:

Eye Irrit. 2 – Těžké poškození/podráždění očí, kategorie ohrožení 2

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

STOT SE 3 – Toxicita pro cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie ohrožení 3

H336 – Může působit ospalost nebo závratě.

EUH208 – Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.

Ohrožení pro životní prostředí:

Aquatic Acute 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, akutní nebezpečí, kategorie 1

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.

Aquatic Chronic 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, chronické nebezpečí, kategorie 1

H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Balení spreje: 200ml

 

BEZPEČNOSTNÍ LIST VIGONEZ NEPTUNE Sprej k hubení létajícího hmyzu 

ŠTÍTEK VIGONEZ NEPTUNE Sprej k hubení letajicího hmyzu