289 Kč

Skladem
ks
Vigonez

VIGONEZ NEPTUN K HUBENÍ PAVOUKŮ A LIKVIDACI PAVUČIN 

Jedná se o jediný přípravek tohoto typu dostupný na trhu. Většina lidí totiž považuje za věčný problém pavučiny a ne pavouky. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli přípravek, který účinně a dlouhodobě (několik měsíců) řeší problém s pavouky a jimi vytvářenými pavučinami.  Více

Kód produktu: 0923 Doprava a platba

VIGONEZ NEPTUN K HUBENÍ PAVOUKŮ A LIKVIDACI PAVUČIN 

Jedná se o jediný přípravek tohoto typu dostupný na trhu. Většina lidí totiž považuje za věčný problém pavučiny a ne pavouky. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli přípravek, který účinně a dlouhodobě (několik měsíců) řeší problém s pavouky a jimi vytvářenými pavučinami. 

Přípravek je určen k likvidaci pavouků v uzavřených prostorách, ve venkovním prostředí a v hospodářských objektech o rozloze 25m2. Díky dlouhotrvajícímu reziduálnímu efektu spolehlivě hubí dospělé pavouky i jejich larvy a chrání tak ošetřená místa před vytvářením pavučin. 

Součástí spreje je také pružná hadička se speciální koncovkou. Její konstrukce umožňuje aplikovat přípravek i do běžně nepřístupných míst a vyvolat jeho rozptyl. 

Vlastnosti: 

* Má okamžitý a dlouhotrvající rezidualní efekt, působící na pavouky a jejich larvy. 

* Přípravek je bezpečný po zředění - neusazuje se v organismu a svými účinky neohrožuje savce a ptáky 

* Je bezbarvý, nezanechává skvrny a viditelné usazeniny. 

* Je bez zápachu a šetrný ke svému okolí. 

 

Typ nebezpečnosti: 

Ohrožení vyplývající z fyzicko chemických vlastností: 

Aerosol 1 – Aerosolový výrobek, extrémně hořlavý, kategorie ohrožení 1

H222 – Extrémně hořlavý aerosol. 

H229 – Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 

Ohrožení pro člověka: 

Eye Irrit. 2 – Těžké poškození/podráždění očí, kategorie ohrožení 2 

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí. 

STOT SE 3 – Toxicita pro cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie ohrožení 3 

H336 – Může působit ospalost nebo závratě. 

EUH208 – Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci. 

Ohrožení pro životní prostředí: 

Aquatic Acute 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, akutní nebezpečí, kategorie 1 

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy. 

Aquatic Chronic 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, chronické nebezpečí, kategorie 1 

H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Balení spreje: 600ml 

 

BEZPEČNOSTNÍ LIST VIGONEZ NEPTUNE Sprej k hubení pavouků

ŠTÍTEK VIGONEZ NEPTUNE Sprej k hubení pavouků