189 Kč

Skladem
ks
Vigonez

VIGONEZ NEPTUN K HUBENÍ VOS A SRŠŇŮ 

Preparát je určen k hubení vos a sršňů a jejich larev ve venkovním prostředí a hospodářských objektech. V místech provedeného postřiku působí preventivně proti vzniku vosích a sršních hnízd.  Více

Kód produktu: 0914 Doprava a platba

VIGONEZ NEPTUN K HUBENÍ VOS A SRŠŇŮ 

Preparát je určen k hubení vos a sršňů a jejich larev ve venkovním prostředí a hospodářských objektech. V místech provedeného postřiku působí preventivně proti vzniku vosích a sršních hnízd. 

Přípravek je vhodné aplikovat brzy ráno nebo pozdě večer. 

Součástí spreje je také pružná hadička se speciální koncovkou. Její konstrukce umožňuje aplikovat přípravek i do běžně nepřístupných míst a vyvolat jeho rozptyl. 

Vlastnosti: 

* Preparát má rychlý a dlouhotrvající reziduální efekt působící na hmyz a jeho larvy. 

* Působí preventivně proti vzniku vosích a sršních hnízd. 

* Je bezpečný po zředění - neusazuje se v organismu a svými účinky neohrožuje savce a ptáky. 

* Je bez zápachu a šetrný ke svému okolí. 

* Jelikož je bezbarvý, nezanechává skvrny a viditelné usazeniny. 

 

Typ nebezpečnosti: 

Ohrožení pramenící fyzikálních a chemických vlastností: 

Aerosol 1 - Aerosolový výrobek, extremně hořlavý, kategorie ohrožení 1 

H222 – Extremně hořlavý aerosol. 

H229 – Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 

Ohrožení pro člověka: 

Eye Irrit. 2 – Těžké poškození/podráždění očí, kategorie ohrožení 2 

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí. 

STOT SE 3 – Toxicita pro cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie ohrožení 3 

H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě. 

EUH208 – Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci. 

Ohrožení pro životní prostředí: 

Aquatic Acute 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, akutní nebezpečí, kategorie 1 

H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy. 

Aquatic Chronic 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, chronické nebezpečí kategorie 1 

H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Balení spreje: 400ml 

BEZPEČNOSTNÍ LIST VIGONEZ NEPTUNE Sprej k hubení vos a sršňů 

ŠTÍTEK VIGONEZ NEPTUNE Sprej k hubení vos a sršňů