-10%

Běžná cena 109 Kč. Ušetříte 10% (11 Kč) 98 Kč

Skladem
ks
Vigonez

Přípravek ve spreji na hubení lezoucího hmyzu (mravenci, rusi domácí, švábi, blechy, štěnice, atp.) a jeho larev   v uzavřených prostorách, ve venkovním prostředí a v hospodářských budovách. 100% úmrtnost do dvou dnů od použití přípravku dle testů účinnosti. Více

Kód produktu: 0902 Doprava a platba

VIGONEZ NEPTUN SPREJ NA HUBENÍ LEZOUCÍHO HMYZU

Přípravek ve spreji na hubení lezoucího hmyzu (mravenci, rusi domácí, švábi, blechy, štěnice, atp.) a jeho larev   v uzavřených prostorách, ve venkovním prostředí a v hospodářských budovách. 100% úmrtnost do dvou dnů od použití přípravku dle testů účinnosti.
Vlastnosti:
- Okamžitý a dlouhotrvající účinek
- Nezanechává skvrny, nešpiní a je šetrný k okolí
- Působí preventivně proti hmyzu
- Pronikne i do nepřístupných míst
- Šetrný ke svému okolí
- Okamžitý a dlouhotrvající reziduální efekt, působící na hmyz a jeho larvy
- Nezanechává skvrny ani viditelné usazeniny
- Hadička se speciální koncovkou umožňuje aplikovat přípravek i do nepřístupných míst a způsobit jeho rozptyl


Typ nebezpečnosti:
Ohrožení vyplývající z fyzicko chemických vlastností:
Aerosol 1 – Aerosolový výrobek, extrémně hořlavý, kategorie ohrožení 1
H222 – Extrémně hořlavý aerosol.
H229 – Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Ohrožení pro člověka:
Eye Irrit. 2 – Těžké poškození/podráždění očí, kategorie ohrožení 2
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
STOT SE 3 – Toxicita pro cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie ohrožení 3
H336 – Může působit ospalost nebo závratě.
EUH208 – Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.
Ohrožení pro životní prostředí:
Aquatic Acute 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, akutní nebezpečí, kategorie 1
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
Aquatic Chronic 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, chronické nebezpečí, kategorie 1
H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Balení spreje: 200ml

BEZPEČNOSTNÍ LIST VIGONEZ NEPTUNE Spray k hubení lezoucího hmyzu

ŠTÍTEK VIGONEZ NEPTUNE Sprej k hubení lezoucího hmyzu