289 Kč

Skladem
ks
Vigonez

VIGONEZ NEPTUN K HUBENÍ MOLŮ 

Výrobek slouží k hubení potravinářských a šatních molů a jejich larev v uzavřených prostorách.  Více

Kód produktu: 0926 Doprava a platba

VIGONEZ NEPTUN K HUBENÍ MOLŮ 

Výrobek slouží k hubení potravinářských a šatních molů a jejich larev v uzavřených prostorách. 

Preparát má rychlý a dlouhotrvající reziduální efekt působící na hmyz a jeho larvy, jeho účinek přetrvává max. 6 měsíců. 

Vlastnosti: 

* Preparát má rychlý a dlouhotrvající reziduální efekt působící na hmyz a jeho larvy. 

* Přípravek je bezpečný po zředění - neusazuje se v organismu a svými účinky neohrožuje savce a ptáky. 

* Je bez zápachu a šetrný ke svému okolí. 

* Jelikož je bezbarvý, nezanechává skvrny a viditelné usazeniny. 

 

Typ nebezpečnosti: 

Ohrožení pramenící z fyzikálních a chemických vlastností: 

Aerosol 1 – Aerosolový výrobek, extrémně hořlavý, kategorie ohrožení 1 

H222 – Extrémně hořlavý aerosol. 

H229 – Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 

Ohrožení pro člověka: 

Eye Irrit. 2 – Těžké poškození/podráždění očí, kategorie ohrožení 2 

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí. 

STOT SE 3 – Toxicita pro cílové orgány – jednorázová expozice STOT, kategorie ohrožení 3 

H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě. 

EUH208 – Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci. 

Ohrožení pro životní prostředí: 

Aquatic Acute 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, akutní nebezpečí, kategorie 1 

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy. 

Aquatic Chronic 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, chronické nebezpečí, kategorie 1 

H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Balení spreje: 600ml 

 

BEZPEČNOSTNÍ LIST VIGONEZ NEPTUNE Sprej k hubení molů 

ŠTÍTEK VIGONEZ NEPTUNE Sprej k hubení molů