VIGONEZ NEPTUNE Sprej na hubení lezoucího hmyzu 200ml

Kód: 356
23 hodnocení
86 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

VIGONEZ NEPTUN SPREJ NA HUBENÍ LEZOUCÍHO HMYZU

Přípravek ve spreji na hubení lezoucího hmyzu (mravenci, rusi domácí, švábi, blechy, štěnice, atp.) a jeho larev   v uzavřených prostorách, ve venkovním prostředí a v hospodářských budovách. 100% úmrtnost do dvou dnů od použití přípravku dle testů účinnosti.
Vlastnosti:
- Okamžitý a dlouhotrvající účinek
- Nezanechává skvrny, nešpiní a je šetrný k okolí
- Působí preventivně proti hmyzu
- Pronikne i do nepřístupných míst
- Šetrný ke svému okolí
- Okamžitý a dlouhotrvající reziduální efekt, působící na hmyz a jeho larvy
- Nezanechává skvrny ani viditelné usazeniny
- Hadička se speciální koncovkou umožňuje aplikovat přípravek i do nepřístupných míst a způsobit jeho rozptyl


Typ nebezpečnosti:
Ohrožení vyplývající z fyzicko chemických vlastností:
Aerosol 1 – Aerosolový výrobek, extrémně hořlavý, kategorie ohrožení 1
H222 – Extrémně hořlavý aerosol.
H229 – Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Ohrožení pro člověka:
Eye Irrit. 2 – Těžké poškození/podráždění očí, kategorie ohrožení 2
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
STOT SE 3 – Toxicita pro cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie ohrožení 3
H336 – Může působit ospalost nebo závratě.
EUH208 – Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.
Ohrožení pro životní prostředí:
Aquatic Acute 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, akutní nebezpečí, kategorie 1
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
Aquatic Chronic 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, chronické nebezpečí, kategorie 1
H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Balení spreje: 200ml

BEZPEČNOSTNÍ LIST VIGONEZ NEPTUNE Spray k hubení lezoucího hmyzu

ŠTÍTEK VIGONEZ NEPTUNE Sprej k hubení lezoucího hmyzu